q Lezen & Spellen | Logopediepraktijk | De Spreekkamer

Deskundig en praktisch advies van de ervaren logopedist

Beginnende geletterdheid en Aanvankelijk lezen

Wij zijn als logopedisten in veel gevallen al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen die een verhoogd risico lopen op het krijgen van problemen bij lezen en spellen. Lees- en spellingsproblemen hangen vaak samen met spraak-en taalontwikkelingsproblemen. Kinderen met lees- en spellingsproblemen hebben vaak moeite met het automatiseren van de klank-tekenkoppelingen en met het waarnemen van klanken.

Op tijd hulp bieden

Goede begeleiding in een vroeg stadium kan een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van leesproblemen en het verminderen van de gevolgen ervan. Bij problemen met de klankvorming, de taal en de luistervaardigheden zoals het hakken en plakken kunnen er problemen ontstaan in groep 2 waardoor een kind moeilijkheden kan hebben met de oefeningen ter voorbereiding voor het lezen en spellen. Hierdoor kunnen ook problemen ontstaan bij het aanvankelijk lezen in groep 3 en bij het voortgezet lezen vanaf groep 4.

Wat kunnen wij doen

De logopedisten van de Spreekkamer kunnen helpen bij het verbeteren van de klankvorming, de taal en de luistervaardigheden. Ook bij het aanvankelijk lezen heeft de spreekkamer een ondersteunende functie. Het einddoel van het technisch lezen is natuurlijk het “lezen met begrip”. Ook bij dit begripsmatige aspect van het lezen ligt ons werkterrein n.l. de taalontwikkeling en de woordenschat.

Dyslexie

Een logopedist kan en mag geen dyslexie diagnosticeren. Behandeling is alleen mogelijk wanneer deze problemen samengaan met andere problemen in de spraak en taalontwikkeling zoals het moeite hebben met het vervoegen van woorden, het produceren van zinnen of een onduidelijke uitspraak. Wanneer er vermoedens zijn van ernstige enkelvoudige dyslexie adviseert de Spreekkamer in overleg met de leerkracht elders uitgebreid onderzoek te laten doen door een Gz-psycholoog of orthopedagoog die hier bevoegd voor is.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search